Anunţ Concursuri CINETic

 

Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale”, cu sediul în Bucureşti, Str. Matei Voievod nr. 75-77, sector 2, anunţă scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante:

Administrator

Tehnician Rețea

Secretar gradul I

 

Activitatea urmează a se desfăşura în cadrul Centrului CINETic, cu sediul în str. Tudor Arghezi, nr. 3B Sector 2, București.

Înscrierile și concursul se vor desfășura în intervalul 2-27 aprilie 2018, la sediul organizatorului.

 

Calendarul de Concurs pentru ocuparea posturilor vacante:

selecţia dosarelor de înscriere: 2-14 aprilie 2018.

proba scrisă: 23 aprilie 2018ora 10:00.

contestații la proba scrisă: 24 aprilie 2018.

interviul:  25 aprilie 2018, ora 10:00.

contestații interviu: 26 aprilie 2018.

afişarea rezultatelor finale: 27 aprilie 2018.

 

Candidaţii vor depune până la data de 14 aprilie 2018, ora 13:00, la sediul organizatorului dosarul de înscriere la concurs, care va cuprinde următoarele:

– Dosar plic;

– Cerere de înscriere la concurs;

– Copia actului de identitate, certificat de naştere şi certificat de căsătorie (dacă este cazul);

– Copiile diplomelor de studii şi ale celorlalte specializări;

– Copia carnetului de muncă sau adeverinţă care să ateste vechimea în specialitate, după caz;

– Cazier judiciar;

– Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

– Curriculum vitae.

Actele menţionate mai sus vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

 

Alte date suplimentare se găsesc la Serviciul Managementul Resurselor Umane UNATC, cu sediul în Bucureşti, Str. Matei Voievod nr. 75-77, persoana de contact Angela Stan 0212528020/interior 136 sau la CINETic – telefon 0213711200.

 

Tematica de concurs, descrierea responsabilităților

și cunoștințe necesare posturilor scoase la concurs

 

 

Administrator financiar (patrimoniu) (studii superioare), cod COR 263111

 

Descrierea responsabilităților:

Coordonează activitatea din punct de vedere administrativ și tehnic a centrului CINETic;

Asigură comunicarea cu treaptă ierarhică superioara şi legăturile cu celelalte servicii, birouri și compartimente;

Asigură informarea permanentă și pertinentă a Șefului Serviciului Patrimoniu, și a persoanelor căreia îi este subordonat în ceea ce privește activitatea proprie în cadrul serviciului;

Centralizează propunerile de investiții (lucrări sau/și achiziții produse) ale celorlalte departamente din centrul CINETic;

Redactează documentele primite de la superior necesare derulării procedurii de atribuire a achizițiilor de lucrări sau/și achiziții produse;

Participă la întocmirea Documentației de atribuire și poate fi membru în comisia de evaluare a ofertelor pentru licitații, la nivelul UNATC și CINETic;

Participă la realizarea și transmiterea spre publicare, cu respectarea termenelor legale, utilizând mijloacele electronice la dispoziție, anunțurile de intenție (dacă e cazul), de participare și de atribuire către SEAP;

Participă la redactarea raportului procedurii de atribuire și apoi a contractului de investiție care se înaintează spre verificare, avizare și semnare entităților din cadrul autorității contractante;

Redactează și transmite operatorilor economici datele legate de întregul proces de investiții (lucrări), cu respectarea prevederilor legislației în vigoare;

Execută deciziile pe domeniul de competență;

Redactează și actualizează situațiile privind patrimoniul universității;

Planifică, organizează și distribuie materialele de curățenie, necesare desfășurării activității personalului din cadrul obiectivului supervizat;

Urmărește modul de întreținere și exploatare a echipamentelor din cadrul centrului CINETic;

Se asigură că primește, păstrează și eliberează obiecte de inventar în gestiune, se ocupă de aprovizionarea și dotarea imobilului;

Se asigură că în caz de defecțiuni ale sistemelor/rețelelor din imobil, anunță șeful ierarhic;

Se asigură că redactează materialele cu caracter informativ și le afișează la avizierul imobilului;

Să coopereze cu persoanele cu atribuții specifice în domeniul securității și sănătății în muncă, atât timp cât este necesar, pentru realizarea oricărei sarcini sau cerințe impuse, pentru prevenirea accidentelor și bolilor profesionale;

Asigură primirea și predarea documentelor cu regim special;

Se implică în vederea soluționării situațiilor de criză care afectează instituția;

Participă la activități de promovare ale activității centrului;

Planificarea activităţii proprii şi activități CINETic;

Îndeplinirea sarcinilor de lucru trasate de rectorul UNATC;

Activitate de perfecționare și dezvoltare de competențe în domeniul specific și management;

Raportarea activităţii centrului.

Respectarea Regulamentului Intern, normelor PSI şi NTSM, ISU.

 

Bibliografie:

LEGEA nr.22/1969, modificata si completata prin Legea 54/1994 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările si completările ulterioare;

O.M.F.P nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;

O.M.F.P nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările si completările ulterioare;

LEGEA nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu modificările si completările ulterioare;

LEGEA nr. 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare;

LEGEA nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare;

LEGEA nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările si completările ulterioare;

 

Tehnician la echipamente de inregistrare imagine și sunet, cod COR 352134

 

Tematică de concurs și cunoștințe necesare:

Montarea, instalarea, întreţinerea, testarea şi repararea sistemelor de calcul, a componentelor şi reţelelor de calculatoare, maşinilor, dispozitivelor şi echipamentelor care funcţionează în primul rând pe baze electrice sau electronice;

Instalarea sistemelor de operare şi a aplicaţiilor software;

Întreţinerea conexiunilor de reţea, setări;

Circuite, componente electronice, măsurători electrice;

Instalaţii electrice, echipamentele de transmisie electrică, cabluri şi linii de alimentare, sisteme electronice şi de telecomunicaţii;

Cunoştinţe legate de configurarea şi întreţinerea reţelelor de calculatoare şi telefonie (preferabil cursuri CCNA şi/sau Alied Telesys);

Întreţinere Storage NAS: setări drepturi de acces pentru uşeri, configurări conturi, întreţinere şi curăţare partiţii storage după ce fişierele au fost copiate de către cei care le-au creat;

Întreţinere site tip WordPress;

Întreţinere imprimante;

Activităţi suport cercetare.

 

Responsabilităţi:

Întreţinerea rețelei existente;

Instalarea de noi echipamente;

Actualizarea softurilor şi sistemelor de operare (licențe Windows, Maia, Eon, Unity, Cinema 4D Maxon, EasyDCP, Adobe Creative Cloud, Autodesk, Software pentru animaţii (Dragon Frame, Anime studio Pro, Unity, etc.), V-Ray for Max, V-Ray for Maya, The Foundry (Mari, Katana, Nuke, etc.), Z-Vector, Cinema 4D, Avid, etc, dar şi echipamente periferice, precum și alte softuri specific audiovideo și cercetare precum Matlab, Labview, etc;

Întreţinere Storage NAS: setări drepturi de acces pentru uşeri, configurări conturi, întreţinere şi curăţare partiţii storage;

Crearea de back-up-uri și administrarea conturilor şi a conţinutului pe unităţile de calcul şi în unitatea de storage;

Configurare rețea, echipamente rețea sau calculatoare în baza existentă;

Supravegherea accesului și a securităţii sistemului;

Respectarea Regulamentului Intern, normelor PSI şi NTSM, ISU.

 

Secretar institut, facultate, cod COR 235901

 

Tematică de concurs și cunoștințe necesare:

Studii Superioare;

Cunoştinţe privind întocmirea şi administrarea corespondenţei oficiale;

Limba engleză minim mediu scris, citit, şi vorbit;

Noţiuni de comunicare în relaţii publice;

Disponibilitate la timp de lucru prelungit;

Cunoştinţe de utilizare şi operare PC: Windows, Microsoft Office Word, Excel, Internet Explorer, baze de date;

 

Responsabilități:

Implicarea în proiectarea activităţii şcolii la nivelul compartimentului;

Realizarea planificării calendaristice la nivelul compartimentului;

Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare;

Organizarea documentelor oficiale;

Asigurarea evidenţei, ordonării şi arhivării documentelor;

Gestionarea documentelor, înregistrarea şi prelucrarea informatică, periodic, a datelor;

Întocmirea şi actualizarea de documente ale participanţilor la proiectele CINETic;

Alcătuirea de proceduri operaţionale;

Respectarea şi asigurarea fluxului informaţional al compartimentului;

Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment;

Asigurarea interfeţei pentru asigurarea comunicării cu beneficiarii direcţi şi indirecţi;

Identificarea nevoilor proprii de dezvoltare;

Participare la activităţi de formare profesională;

Îndeplinirea unor atribuţii dispuse de secretarul şef şi directori pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii;

Activităţi suport cercetare;

Respectarea Regulamentului Intern, normelor PSI şi NTSM, ISU.

 

Bibliografie:

Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare;

Strategia națională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014 – 2020;

Carta UNATC „I.L. Caragiale”;

Codul de etică al UNATC „I.L. Caragiale”;