Publicat

Robert Froemke-profesor neuroștiință New York University-Langone Medical School, cercetător MET

Marți, 17 ianuarie 2017, ora 17, profesorul Robert Froemke va susține seminarul  Oxitocina, comporatament social și plasticiate neuronală (Oxytocin, social behavior and neural plasticity) în cadrul seminarului Consciousness and Cognition: An Interdisciplinary Approach organizat de IRH-ICUB, centrul de cercetare al Universității București.

Oxitocina are un rol important în interacțiunile sociale și în comportamentul matern. La momentul prezent se cunosc puține date despre modul în care oxitocina modulează circuitele neuronale, pentru a îmbunătăți  cognitia sociala. Voi prezenta date noi din cadrul laboratorului, cu privire la modul în care oxitocina influențează comportamentul matern  pentru mame șoareci după prima naștere. Mă voi concentra asupra plasticității dependente de experiență în cortextul auditiv cu privire la recunoașterea semnificației strigătelor puilor, importantă pentru recuperarea de către mamă a puilor ratăciți din cuib. În mod surprinzător, acest comportament, răspunsurile neuronale și receptorul de oxitocină au fost lateralizate pe partea dreaptă a cortextului auditiv, similar lateralizării abilităților umane de limbaj la oameni. Rezultatele noastre descriu mecanisme sinaptice fundamentale prin care oxitocina crește pregnanța stimulilor auditivi sociali. Mai mult decât atât, plasticitatea indusă de oxitocină indică o bază biologică pentru lateralizarea proceselor auditive.

 

Bio: Scopul laboratorului meu (http://froemkelab.med.nyu.edu) este de a înțelege relația între plasticitatea neuronală, percepția auditorie și cogniția socială. Background-ul meu are o bogată bază în neuroștiința sistemelor. Am absolvit programul undergraduate de machine learning și modeling pentru sisteme complexe de analiză la Tufts. Am studiat la școala de artă din Boston. Lucrarea doctorală a fost condusă Yang Dan, la UC Berkeley, și a examinat plasticitatea sinaptică indusă de lanțurile de impuls electric natural în rețelele corticale. Cercetarea mea postdoctorală a fost realizată cu Christoph Schreiner și Mike Merzenich la UCSF și s-a centrat asupra plasticitatății sinaptice in vivo în relație cu percepția auditivă  și cu comportamentul. În prezent cercetarea mea examinează mecanismele sinaptice de calibrare și control pentru balanța excitatorie-inhibitorie, funcționarea implantului cohlear la șoarecii surzi, modelarea cholinergică/noradrenergică/oxytocinergică și plasticitatea în comportamentul șoarecilor, studii de fiziologie maternă și de îngrijire a copiilor.

 

Seminarul este organiziat de IRH ICUB, prezența profesorului Froemke fiind posibilă datorită colaborării sale în cadrul proiectului MET  derulat de UNATC I.L. Caragiale prin centrul CINETic, proiect în care Robert Froemke asigură coordonarea activității științifice. Activitatea de cercetare a profesorului Froemke este prestigioasă,  având lucrări cu impact științific publicate în reviste precum Nature, Journal of Neuroscience, Nature Neuroscience, Science.

 

Institute for Research in the Humanities este departamentul de cercetare în științe umaniste din cadrul Institutului de Cercetare al Universitătii București (ICUB). Seminarul Conștiință și Cogniție, o Abordare Interdisciplinară este coordonat Dr. Diana Stanciu și este conceput ca o oportunitate pentru discuții interdisciplinare pentru specialiști în neuroștiință, medicină, biologie, fizică antropologie, lingvistică, filozofie aplicată și istoria filozofiei în jurul unor subiecte larg dezbătute precum conștiința și fizicalism.  

 

MET este un proiect de cercetare cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională de Guvernul României prin Instrumente Structurale în urma sesiuni de concurs secțiunea E POC AXA 1 organizată de OI Cercetare ANCSI.

_______________________________________________________________

 

Save the date: Tuesday, 17 January 2017, 17h

 

Professor  Robert Froemke will present  Oxytocin, social behavior and neural plasticity, as part of  IRH ICUB, Consciousness and Cognition: An Interdisciplinary Approach.

 

Abstract: Oxytocin is important for social interactions and maternal behavior. However, little is known about when, where, and how oxytocin modulates neural circuits to improve social cognition. Here I will discuss new data from our lab on how oxytocin enables maternal behavior in new mother mice. I will focus on experience-dependent plasticity in auditory cortex related to recognizing the significance of pup distress calls, which are important for mother mice retrieving lost pups back to the nest. Surprisingly, this behavior, neural responses, and oxytocin receptor expression were lateralized to the left side of the auditory cortex, similar to the lateralization of language abilities in humans. Our results describe fundamental synaptic mechanisms by which oxytocin increases the salience of acoustic social stimuli. Furthermore, oxytocin-induced plasticity provides a biological basis for lateralization of auditory processing.

 

Bio: The goal of my lab is to understand how neural plasticity relates to auditory perception and social cognition. I have a broad background in systems neuroscience, performing my undergraduate work at Tufts on machine learning and building modeling tools for complex systems analysis; prior to that I was in art school for a couple years in Boston. For my PhD work with Yang Dan at UC Berkeley, I examined synaptic plasticity induced by natural spike trains in cortical networks. My postdoctoral research with Christoph Schreiner and Mike Merzenich at UCSF focused on synaptic plasticity in vivo as related to auditory perception and behavior. Current work examines synaptic mechanisms of calibrating and controlling excitatory-inhibitory balance, cochlear implant function in deafened rats, cholinergic/noradrenergic/oxytocinergic modulation and plasticity in behaving mice, and studies of maternal physiology and child care.

 

The seminar Consciousness and Cognition: An Interdisciplinary Approach is convened by Dr. Diana Stanciu and is designed as an opportunity for interdisciplinary discussions between specialists in neuroscience, medicine, biology, physics, anthropology, linguistics, metaphysics, applied philosophy and the history of philosophy on largely debated themes such as consciousness and physicalism

Institute for Research in the Humanities. A research division of The Research Institute of the University of Bucharest (ICUB).